แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

หนังสือราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ไปยังโรงเรียนอีกหนึ่งช่องทาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

30 พฤษภาคม 2566 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)
24 พฤษภาคม 2566 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
12 พฤษภาคม 2566 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
11 พฤษภาคม 2566 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค การสอบคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน โครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพรระเกียรติ ปี พ.ศ. 2566
2 พฤษภาคม 2566 รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการอยู่ในระดับดีเด่น
29 เมษายน 2566 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) ครั้งที่ 1 รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
24 เมษายน 2566 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ปี พ.ศ. 2566
11 เมษายน 2566 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
7 เมษายน 2566 ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

16 มิถุนายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สู่สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ
13 มิถุนายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำระบบออนไลน์ PISA Styte ไปใช้ในสถานศึกษา
7 มิถุนายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มอำนวยการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
12 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ
25 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงาน
1 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
15 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส
4 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบการประชุม เพื่อนำเสนอ Best Practice ของสถานศึกษาในสังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
1 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

สหวิทยาเขตสะแกกรัง

ข่าว สหวิทยาเขต สังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

ช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจากทางโรงเรียนโดยผ่านเครือข่ายสหวิทยาเขต

สหวิทยาเขตพนารักษ์

สหวิทยาเขตธรรมจักร

สหวิทยาเขตขุนสรรค์

กิจกรรมสวดมนต์และเจริญภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัขร มหาวัชรราชธิดาให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

กิจกรรมสวดมนต์และเจริญภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัขร มหาวัชรราชธิดาให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

บทความ / สาระน่ารู้

โรงเรียนในสังกัด จำนวน 34 โรงเรียน

สหวิทยาเขตสะแกกรัง

ผลงานทางวิชาการ สหวิทยาเขต สังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

ผลงานทางวิชาการ จากโรงเรียนโดยผ่านเครือข่ายสหวิทยาเขต