แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

หนังสือราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ไปยังโรงเรียนอีกหนึ่งช่องทาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

7 มีนาคม 2566 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
14 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ผลการประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
13 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) และคำขวัญ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%
6 กุมภาพันธ์ 2566 แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
20 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
10 มกราคม 2566 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)
4 มกราคม 2566 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สพม.อุทัยธานี ชัยนาท (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566
14 ธันวาคม 2565 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
7 ธันวาคม 2565 ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

16 มิถุนายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สู่สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ
13 มิถุนายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำระบบออนไลน์ PISA Styte ไปใช้ในสถานศึกษา
7 มิถุนายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มอำนวยการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
12 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ
25 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงาน
1 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
15 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส
4 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบการประชุม เพื่อนำเสนอ Best Practice ของสถานศึกษาในสังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
1 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

สหวิทยาเขตสะแกกรัง

ข่าว สหวิทยาเขต สังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

ช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจากทางโรงเรียนโดยผ่านเครือข่ายสหวิทยาเขต

สหวิทยาเขตพนารักษ์

สหวิทยาเขตธรรมจักร

สหวิทยาเขตขุนสรรค์

กิจกรรมสวดมนต์และเจริญภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัขร มหาวัชรราชธิดาให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

กิจกรรมสวดมนต์และเจริญภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัขร มหาวัชรราชธิดาให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

บทความ / สาระน่ารู้

โรงเรียนในสังกัด จำนวน 34 โรงเรียน

สหวิทยาเขตสะแกกรัง

ผลงานทางวิชาการ สหวิทยาเขต สังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

ผลงานทางวิชาการ จากโรงเรียนโดยผ่านเครือข่ายสหวิทยาเขต