แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

หนังสือราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ไปยังโรงเรียนอีกหนึ่งช่องทาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

25 สิงหาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรม Best Practice การจัดการเรียนรวม
27 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือกวิจัยและนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน
21 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์
4 กรกฎาคม 2565 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2565
2 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี 2565
2 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
22 เมษายน 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคมรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาจีน)
19 เมษายน 2565 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
28 มีนาคม 2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

16 มิถุนายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สู่สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ
13 มิถุนายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำระบบออนไลน์ PISA Styte ไปใช้ในสถานศึกษา
7 มิถุนายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มอำนวยการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
12 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ
25 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงาน
1 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
15 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส
4 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบการประชุม เพื่อนำเสนอ Best Practice ของสถานศึกษาในสังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
1 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

ข่าว สหวิทยาเขต สังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

ช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจากทางโรงเรียนโดยผ่านเครือข่ายสหวิทยาเขต

สหวิทยาเขตอู่ไท

สหวิทยาเขตพนารักษ์

บทความ / สาระน่ารู้

โรงเรียนในสังกัด จำนวน 34 โรงเรียน

สหวิทยาเขตสะแกกรัง

ผลงานทางวิชาการ สหวิทยาเขต สังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

ผลงานทางวิชาการ จากโรงเรียนโดยผ่านเครือข่ายสหวิทยาเขต