แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

หนังสือราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ไปยังโรงเรียนอีกหนึ่งช่องทาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

2 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี 2565
2 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
22 เมษายน 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคมรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาจีน)
19 เมษายน 2565 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
28 มีนาคม 2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานราชการ
21 มีนาคม 2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป้นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
18 มีนาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
4 มีนาคม 2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
5 มกราคม 2565 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565

ข่าว สหวิทยาเขต สังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

ช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจากทางโรงเรียนโดยผ่านเครือข่ายสหวิทยาเขต

สหวิทยาเขตอู่ไท

สหวิทยาเขตพนารักษ์

สหวิทยาเขตธรรมจักร

ชัยนาทพิทยาคม ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2565

รงเรียนชัยนาทพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระบบ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของทางโรงเรียน

สหวิทยาเขตขุนสรรค์

บทความ / สาระน่ารู้

โรงเรียนในสังกัด จำนวน 34 โรงเรียน