กลุ่มกฎหมายและคดี

นายนราพงษ์ เถาวัลย์
นิติกร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี