กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางปวีณา ประสพสิน
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายวัชรพัฐ มะธิตะโน
ศึกษานิเทศก์
นายธงชัย ศรีทา
ศึกษานิเทศก์
นางสาวแคทรียา แสงดาวเทียน
ศึกษานิเทศก์
นางสาวรุ่งนภา บำรุงศรี
ศึกษานิเทศก์
นางสาวนพรัตน์ ไม้สนธิ์
ศึกษานิเทศก์
นางสาวธัญญ์นรี สิริศุภพรชัย
ศึกษานิเทศก์
นางสาวสาลินี โฮมแพน
ศึกษานิเทศก์
นายวัฒนา สุริวรรณ์
ศึกษานิเทศก์