กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายธงชัย ศรีทา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางปวีณา ประสพสิน
ศึกษานิเทศก์
นางสาวแคทรียา แสงดาวเทียน
ศึกษานิเทศก์
นายวัชรพัฐ มะธิตะโน
ศึกษานิเทศก์
นางสาวรุ่งนภา บำรุงศรี
ศึกษานิเทศก์
นางสาวนพรัตน์ ไม้สนธิ์
ศึกษานิเทศก์
นางสาวธัญญ์นรี สิริศุภพรชัย
ศึกษานิเทศก์
นางสาวสาลินี โฮมแพน
ศึกษานิเทศก์
นายวัฒนา สุริวรรณ์
ศึกษานิเทศก์