กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางปวีณา ประสพสิน
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวรัชนีวรรณ์ ฉัตร์ธนไพศาล
ศึกษานิเทศก์
นายวัชรพัฐ มะธิตะโน
ศึกษานิเทศก์
นายธงชัย ศรีทา
ศึกษานิเทศก์
นางสาวแคทรียา แสงดาวเทียน
ศึกษานิเทศก์
นางสาวรุ่งนภา บำรุงศรี
ศึกษานิเทศก์
นางสาวสาลินี โฮมแพน
ศึกษานิเทศก์