กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายสายชล ทองฤทธิ์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวรัชนีวรรณ์ คำเฉลียว
ศึกษานิเทศก์
นางปวีณา ประสพสิน
ศึกษานิเทศก์
นายวัชรพัฐ มะธิตะโน
ศึกษานิเทศก์
นางสาวรุ่งนภา บำรุงศรี
ศึกษานิเทศก์
นางสาวสาลินี โฮมแพน
ศึกษานิเทศก์