กลุ่มนโยบายและแผน

นายปวิช พรศิรชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางอังศกร บำรุงรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางปิยะมาศ สุขสุดไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนลินี ทิมาชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธวัลพร สวนพุก
เจ้าหน้าที่ธุรการ

รายงานผลการดำเนินงาน