กลุ่มนโยบายและแผน

นายปวิช พรศิรชัย
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวนลินี ทิมาชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางปิยะมาศ สุขสุดไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายงานผลการดำเนินงาน