กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายอัคคณัฐ อัยรา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางสาวกชพร จรบุรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนลินี ทิมาชัย
ลูกจ้างประจำ

การให้บริการ