กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายอัคคณัฐ อัยรา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางมนฑิตา สาดสิน
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
นางสาวทิพธัญญา อินโท
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นายอนุวัต เพชรดำ
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
นางสาวพนัชกร เข็มเฉลิม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจันทกานต์ จันทร์ผล
นักวิชาการพัสดุ