กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายอัคคณัฐ อัยรา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางมนฑิตา สาดสิน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวพนัชกร เข็มเฉลิม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจันทกานต์ จันทร์ผล
นักวิชาการพัสดุ
นางสาววรรณนิสา แก้วตา
ลูกจ้างประจำ