กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกาญจนา ใหม่จันทร์ดี
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายผดุงศักดิ์ เฉลียว
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาวพัทธนันท์ วีระโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายนพรัตน์ พันธ์วุ้น
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาวอัญชลี แตงไทย
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวพรพิมล กาญจนะ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกานต์ชนิตา กมลมาลย์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวภานินี วงศ์เดโช
นักทรัพยากรบุคคล

การให้บริการ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานการดำเนินงาน