กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายเสวก พันธุ์อ้น
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาววรีพร สอนจีน
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอัญชลี แตงไทย
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวพรพิมล กาญจนะ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกานต์ชนิตา กมลมาลย์
นักทรัพยากรบุคคล

การให้บริการ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานการดำเนินงาน