กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายเสวก พันธุ์อ้น
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวพรพิมล กาญจนะ
ลูกจ้างประจำ

การให้บริการ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานการดำเนินงาน