กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางศิวภา บัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวภานินี วงศ์เดโช
ลูกจ้างประจำ