กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางศิวภา บัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวหนึ่งฤทัย ดาวแจ้ง
ลูกจ้างประจำ