กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางศิวภา บัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาววรัญญา รอดย้อย
เจ้าหน้าที่ธุรการ