กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสุนทรี นวกุล
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุกัญญา ว่องสาริกิจ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอาภา ชังชั่ว
นักจิตวิทยา
นางสาวธัญณิชา พัดสี
เจ้าพนักงานธุรการ

การให้บริการ