กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสุนทรี นวกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายวันชัย ศรีคำขลิบ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสุกัญญา ว่องสาริกิจ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอาภา ชังชั่ว
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสพท.

การให้บริการ