กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวสุกัญญา ว่องสาริกิจ
ลูกจ้างประจำ

การให้บริการ