กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ DLICT

นายวัชรพัฐ มะธิตะโน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายนรุตม์ เพ็งวัน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์