กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ DLICT

นายวัชรพัฐ มะธิตะโน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวเพ็ญนิภา ยะไข่
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ