กลุ่มอำนวยการ

นางสาวชัสสุภา นันทารมย์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาวเมธ์วดี ทรัพยะประภา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวเธัญณิชา พัดสี
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาววรรณภา รักเกษตรกรรม
นักจัดการงานทั่วไป
นายพสิษฐ์ ศรีกรด
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสุภาพร ทรัพย์เพ็ชร์
พนักงานทำความสะอาด
นายมงคล ธงไชย
พนักงานขับรถ

การให้บริการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร