กลุ่มอำนวยการ

นางสาวชัสสุภา นันทารมย์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาววรรณภา รักเกษตรกรรม
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวปิยธิดา แม้นบุญ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธัญณิชา พัดสี
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเพ็ญนิภา ยะไข่
ลูกจ้างประจำ
นางสาวลัดดาวัลย์ ช้างเผือก
ลูกจ้างประจำ
นายอนุชา ฝ่ายที
ลูกจ้างประจำ

การให้บริการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร