กลุ่มอำนวยการ

นางสาวชัสสุภา นันทารมย์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาววรรณภา รักเกษตรกรรม
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวเพ็ญนิภา ยะไข่
ลูกจ้างประจำ

การให้บริการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร