กลุ่มนโยบายและแผน

นายปวิช พรศิรชัย
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวปิยธิดา แม้นบุญ
เจ้าพนักงานธุรการ

รายงานผลการดำเนินงาน