กลุ่มอำนวยการ

นางสาวชัสสุภา นันทารมย์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาวเพ็ญนิภา ยะไข่
ลูกจ้างประจำ
นางสาวนุสรา มุจรินทร์
ลูกจ้างประจำ
นางสาวลัดดาวัลย์ ช้างเผือก
ลูกจ้างประจำ

การให้บริการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร