โครงสร้างการบริหาร

...
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

นางนัยนา จันทา
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุทัยธานี ชัยนาท

นายสายัณห์ สีคง
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุทัยธานี ชัยนาท