ข้อมูลผู้บริหาร

นายกนก ยนต์ชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

นางนัยนา จันทา
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุทัยธานี ชัยนาท
โทร. 0864489609
E-mail : abc7560@hotmail.com

นายสายัณห์ สีคง
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุทัยธานี ชัยนาท
โทร. 0987502744
E-mail : sseekhong@yahoo.com