ข้อมูลผู้บริหาร

นายกนก ยนต์ชัย
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Mr.Kanok Yolchai
โทร. 08 1830 5873
E-mail : part2549@.gmail.com

นายวานนท์ นนทวงค์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Mr.Wanon Nonthawong
โทร. 08 8125 8352
E-mail : wanonkrub@gmail.com

นายสายัณห์ สีคง
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Mr.Sayan Seekhong
โทร. 09 8750 2744
E-mail : sseekhong@.yahoo.com