ข้อมูลผู้บริหาร

นายกนก ยนต์ชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Mr.Kanok Yolchai
โทร. 08 1830 5873
E-mail : part2549@.gmail.com

นายสุรินทร์ นามอยู่
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Mr.Surin Namyu
โทร. 08 9957 9796
E-mail : surinnamyou13@gmail.com

นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Mr.Kamsing Puyaemjit
โทร. 08 7211 3922
E-mail : kamsing592@gmail.com