นางนัยนา จันทา

นางนัยนา จันทา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน (ตั้งแต่บรรจุถึงปัจจุบัน)