นายรัตนชัย ศรีโกมล

นายรัตนชัย ศรีโกมล

ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ประวัติส่วนตัว – การศึกษา

ระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาพลศึกษา วิทยาลัยครูนครสวรรค์

ประวัติการรับราชการ

ปี 2564 23 ก.พ. 64 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
ปี 2556 20 ก.ย. 56 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สพม.42
ปี 2551 1 ธ.ค. 51 – 19 ก.ย. 56 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว สพท.อุทัยธานี เขต 2
ปี 2538 6 ก.ค. 38 – 30 พ.ย. 51 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านน้ำพุ สปอ.บ้านไร่ สปจ.อุทัยธานี
ปี 2534 8 ส.ค. 34 – 5 ก.ค. 38 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านดง สปอ.บ้านไร่ สปจ.อุทัยธานี
ปี 2527 27 ส.ค. 27 – 7 ส.ค. 34 ครูโรงเรียนบ้านหนองจิกยาว สปอ.ทัพทัน
ปี 2523 22 พ.ค. 23 – 26 ส.ค. 27 ครูโรงเรียนบ้านหนองขุย ส่วน อ.ทัพทัน อบจ.อุทัยธานี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

ตระกูลช้างเผือก ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ปี พ.ศ.2564
ตระกูลมงกุฎไทย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ปี พ.ศ.2560