นายวรวิทย์ โสภาพันธ์

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันเสาร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ภูมิลำเนาจังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติการศึกษา

 • ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูอุบลราชธานี  ๒๕๓๕

 • การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิชาเอกชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๔๓

 • ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ)  วิชาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๔๔

ประวัติการทำงาน (ตั้งแต่บรรจุถึงปัจจุบัน)

 • เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๖ ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านหนองทัพ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 • ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านท่าค้อ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 • ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 • ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานดีเด่น

 • รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ จากสำนักนายกรัฐมนตรี

 • รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๘ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 • รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภทบุคคล ประจำปี ๒๕๖๒ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)

 • ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผลงานระดับดีเด่น ประเภทบุคคล สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จากกระทรวงศึกษาธิการ

 • รางวัลโล่เสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากกระทรวงศึกษาธิการ

 • รางวัลยอดครูดี โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)

 • รางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการ”ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)