นายกนก ยนต์ชัย

นายกนก ยนต์ชัย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน (ตั้งแต่บรรจุถึงปัจจุบัน)