แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565