การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่งานสารบรรณสถานศึกษา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายถวัลย์ วงษ์สาธุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่งานสารบรรณสถานศึกษา เพื่อให้การทำงานระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการทำงานที่สอดประสานกันอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น