พิธีลงนาม MOU ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นางสาวสาลินี โฮมแพน ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยนางปวีณา ประสพสิน ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีลงนาม MOU ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายนิวัฒว์ โทรวัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี คณะผู้พิพากษาสมทบ และนางบุญธรรม สิทธิทูล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาล พร้อมด้วยหน่วยงานสถานศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี ได้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 และโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา ในโครงการ “การประสานความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือและสร้างระบบเครือข่ายของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุทัยธานี ในการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่เหมาะสม สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้และไม่ให้หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 3 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ออกแบบโดย dsite.in.th