การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา และการเขียนรายงาน Best Practice

วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 น. นายวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประธานเครือข่ายบริหารจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท บรรยายการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา และการเขียนรายงาน Best Practice ให้กับผู้บริหารโรงรียนและคณะครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท