ศึกษาดูงานการบริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางศึกษาดูงานการบริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เพื่อการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย