ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.

นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายถวัลย์ วงษ์สาธุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี