ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน GPAX ของโรงเรียนสังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

2564-04-02 นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ของโรงเรียนสังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เพื่อให้การรายงานเป็นด้วยความเรียบร้อย และทันต่อการรับรองข้อมูลของ สพฐ.