ครูไพฑูรย์ นพกาศ ครูไพฑูรย์ นพกาศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี บริจาคเครื่องปริ้นเตอร์ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ครูไพฑูรย์ นพกาศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี บริจาคเครื่องปริ้นเตอร์ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท สำหรับใช้งานในการบริการงานด้านธุรการให้กับโรงเรียนที่ได้มาติดต่อประสานงาน และเพื่อการขับเคลื่อนการศึกษาในโอกาสก่อตั้งสำนักงานเขตพื้นที่ใหม่ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ต้อง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้