เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา

โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และการจัดสภาพแวดล้อมภานในโรงเรียน ให้มีความเป็นระเบียบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โดยดำเนินการประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่มี 44 ข้อ