โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร นำคณะครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมประชุมออนไลน์เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านโปรแกรม zoom ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook โรงเรียนห้วยกรดวิทยา (หก.ว)

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา