โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดกิจกรรมอบรมครู การใช้ google classroom ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

นที่ 25 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนสาครพิทยาคม โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ ICT เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom ณ ห้อง ICT โรงเรียนสาครพิทยาคม

Latest posts by nattanan (see all)