ประกาศโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ผลการจัดห้องเรียน ชั้น ม.1 แยกตามห้องเรียนหมายเหตุ เรียงตามเกรดเฉลี่ย และคละห้อง จากนั้นเรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร