การสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ปี 2564

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ยังไม่ได้รับการทดสอบในปีงบประมาณที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จึงได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษทุกคนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 92 คน และต่อมาได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ยอดครูที่จะเข้ารับการทดสอบกับศูนย์ HCEC โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จำนวน 45 คน ซึ่ง สพม. อุทัยธานี ชัยนาท และ สพป. อุทัยธานี เขต 1 ได้คัดเลือกครูตามคุณสมบัติที่ สพฐ. กำหนด ดังนี้

ตรวจสอบรายชื่อครู สพม. อุทัยธานี ชัยนาท (จำนวน 12 คน) ตรวจสอบรายชื่อครู สพป. อุทัยธานี เขต 1 (จำนวน 33 คน)