ศูนย์ HCEC โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและดำเนินการทดสอบและพัฒนาสมรรถนะครูและบุคคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จำนวน 78 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอทัพทัน อำเภอหนองขาอย่าง และอำเภอสว่างอารมณ์ รวม 9 โรงเรียน โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กำลังพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องศูนย์อบรมและศูนย์ทดสอบของศูนย์ HCEC จำนวน 2 ห้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์ HCEC

รายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ