STP BIG CLEANING FIGHT COVID 19

นางนันท์นภัส ด้วงทัย ผู้บริหารโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ คณะครู และนักเรียนจิตอาสา ทำความสะอาดห้องเรียน รอบบริเวณโรงเรยีน และทำสัญลักษณ์ในการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยยึดหลักตามมาตรการณ์ D-M-H-T-T