ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งโรงเรียนสาครพิทยาคมมีกำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วย ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 ผอ.ไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งโรงเรียนสาครพิทยาคมมีกำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ในการนี้เพื่อสนับสนุนในด้านการจัดการเรียนการสอนให้แก่คณะครูและนักเรียน ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะและความรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และคุณวิเชียร แสงทอง ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ

https://www.facebook.com/picsakornpit/photos/pcb.1492389921094897/1492368364430386/
Latest posts by nattanan (see all)