ครูพร้อม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายสมชาย บุษบงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพยาวิทยา เป็นประธานการประชุมคณะครูโรงเรียนสรรพยาวิทยา เพื่อเตรียมการรับเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์เฝ้าระวังตามมาตรการโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยจัดการเรียนแบบ on-site วิธีการสลับเลขที่คู่ – เลขที่คี่ เพื่อจำกัดจำนวนนักเรียนมิให้เกิน ๒๐ คน/ห้องเรียน เรียนสัปดาห์ละ ๖ วัน วันจันทร์ – วันเสาร์ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRSWS&set=a.4111453215637297