การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21” โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเป็นประธานเปิดพิธีการอบรมฯ และท่านผู้อำนวยการภูมิภัทร ลอยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม เป็นวิทยากรซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และฝึกการสร้างนวัตกรรมการศึกษาและการเขียนรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อนำความรู้ต่อยอดการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น