โรงเรียนการุ้งวิทยาคม ผ่านมาตรฐาน ปลอดภัย COVID-19

โรงเรียนการุ้งวิทยาคม ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามมาตรฐานของกรมอนามัย