แจกค่าเสื้อผ้า – ค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม

วันที่ 1 – 9 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์