ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย

ขอขอบคุณนายจักรพันธุ์  ตันติเสรีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยาและคุณสุธาศิณีย์   ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสรรพยา รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย ภายในห้องเรียน และบริเวณทั่วไปของโรงเรียนสรรพยาวิทยา เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเตรียมต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่   ๑/๒๕๖๔