การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ได้นำทีมตรวจสอบภายใน

ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานให้แก่คณะครูกลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564