โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมรับการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 15 มิถุนายน 2564