ตรวจเยี่ยม นิเทศและติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ณ รร.วังหินวิทยาคม

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายรัตนชัย ศรีโกมล ผอ.รร. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.อนชน มอบหมายให้ นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ผอ.รร. ปฏิบัติหน้าที่ รองผอ.สพม.อนชน พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ได้ไปตรวจเยี่ยม นิเทศและติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ณ รร.วังหินวิทยาคม ซึ่งจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และเตรียมความพร้อมในรูปแบบ Online รองรับการเผชิญสถานการณ์

ออกแบบโดย dsite.in.th