ตรวจเยี่ยม นิเทศและติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ณ รร.ห้วยคตพิทยาคม

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายรัตนชัย ศรีโกมล ผอ.รร. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.อนชน มอบหมายให้ นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ผอ.รร. ปฏิบัติหน้าที่ รองผอ.สพม.อนชน พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ได้ไปตรวจเยี่ยม นิเทศและติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ณ รร.ห้วยคตพิทยาคม ซึ่งจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ผสมผสานร่วมกับรูปแบบ Online และ On-Hand โดยใช้การบริหารจัดการด้วย HPS TEAM model