ตรวจเยี่ยม นิเทศและติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ณ รร.สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายรัตนชัย ศรีโกมล ผอ.รร. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.อนชน มอบหมายให้ นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ผอ.รร. ปฏิบัติหน้าที่ รองผอ.สพม.อนชน พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ได้ไปตรวจเยี่ยม นิเทศและติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ณ รร.สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ซึ่งจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน พร้อมทั้งเตรียมการในรูปแบบ Online และ On-Hand รองรับการเผชิญสถานการณ์ มีการเพิ่มห้องในในชั้น ม.2 และ ม.3 ตามมาตรการการเว้นระยะห่าง