ตรวจเยี่ยม นิเทศและติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ณ รร.ห้วยกรดวิทยา

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายรัตนชัย ศรีโกมล ผอ.รร. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.อนชน มอบหมายให้ นายวิเชียร แก่นไร่ ผอ.รร. ปฏิบัติหน้าที่ รองผอ.สพม.อนชน พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ได้ไปตรวจเยี่ยม นิเทศและติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ณ รร.ห้วยกรดวิทยา ซึ่งจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด