นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 นายรัตนชัย ศรีโกมลผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท นายสายชล ทองฤทธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวรุ่งนภา บำรุงศรี ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม เพื่อทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนของครู รวมทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน ทั้งนี้คณะนิเทศ ติดตามได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะ ประสานความร่วมมือ และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูในการบริหารจัดการเรียนการสอน ภายใต้มาตรการความปลอดภัย