นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษก ,ร.ร.หนองขาหย่างวิทยา,ร.ร.หนองฉางวิทยาและร.ร.ทุ่งโพวิทยา

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 นายรัตนชัย ศรีโกมลผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายถวัลย์ วงษ์สาธุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษก ,ร.ร.หนองขาหย่างวิทยา,ร.ร.หนองฉางวิทยาและร.ร.ทุ่งโพวิทยา เพื่อทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนของครู รวมทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน ทั้งนี้คณะนิเทศ ติดตามได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะ ประสานความร่วมมือ และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูในการบริหารจัดการเรียนการสอน ภายใต้มาตรการความปลอดภัย