นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนสาครพิทยาคม

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นางวรนุช อยู่เล่ห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม (ตัวแทน ผอ.วิเเชียร แก่นไร่) พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนสาครพิทยาคม เพื่อทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนของครู รวมทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน ทั้งนี้คณะนิเทศ ติดตามได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะ ประสานความร่วมมือ และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูในการบริหารจัดการเรียนการสอน ภายใต้มาตรการความปลอดภัย

ออกแบบโดย dsite.in.th