โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ รับการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย นายวัชรพัฐ มะธิตะโน นางสาวสาลินี โฮมแพน ศึกษานิเทศก์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท และนางสาวอมรา อิ่มศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เข้าตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจ แก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ในการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019